sábado, 30 de abril de 2011

ALTAR DEL TOSSAL PROGRAMA DE FESTES 2011


ALTAR DEL TOSSAL

PROGRAMA DE FESTES

PER A L'ANY 2011

DIA 23 D’ABRIL (DISSABTE SANT)

19'00 hores.- Trasllat en vehícul especial de l’Image del Sant des del domicili del Clavari Major En Joan Francesc Barberá Puente al Convent de de Predicadors de Sant Doménech en la Plaça de Tetuán pel següent itinerari: Carrer de l’Hospital, Guillem de Castro, Blanqueria, Comte de Trénor, Pintor López, Plaça de Tetuán.

DIES 26, 27, 28 i 29 D’ABRIL

Repartiment de la clàssica bescuitada als associats en general.

Des de les
22'00 hores tradicional “CANTA D'ALBADES”, en la qual l’Associació obsequia als Socis-Clavaris i Dames de Sant Vicent.

DIA 26 D’ABRIL (DIMARTS)

16'30 hores.- Primer dia de Concurs de Milacres que organisa la Junta Central Vicentina i Lo Rat Penat, enguany en commemoració del VI Centenari de la arribada del Santíssim Crist del Grau de Valéncia tindrà lloc en el Teatre El Musical en la Plaça del Rosari, nº 3 (Cabanyal-Canyamelar).

19'00 hores.- Trasllat de l’Image del Sant en processó des del Convent de Predicadors de Sant Doménech en la Plaça de Tetuán al Convent de la Puritat on permaneixerà l’Image fins al sendemà, pel següent trayecte: Plaça de Tetuán,carrer del Comte de Montornés, Plaça de Sant Vicent Ferrer, Carrer Trinquet de Cavallers, Carrer del Palau, Plaça del’Arquebisbe, Plaça de l’Almoina, Passage d’En Emili Aparicio i Olmos, Plaça de la Mare de Deu, Carrer del Convent de la Puritat.

DIA 27 D’ABRIL (DIMECRES)

16'30 hores.- Segon dia de Concurs de Milacres en el Teatre El Musical.

DIA 28 D’ABRIL (DIJOUS)

16'30 hores.- En el Teatre El Musical, últim dia del Concurs de Milacres en la participació del Quadro Artístic de la nostraAssociació en el milacre titulatEN EL PORTAL DE VALLDIGNA” original d’En Tomàs Martínez i Garcia.

DIA 29 D’ABRIL (DIVENDRES)

20'00 hores.- Trasllat de l’Image del Sant des del Convent de la Puritat a la Real Basílica de Nostra Senyora la Mare de Deudels Desamparats, a on es cantarà la Salve en honor de la Mare de Deu, i permaneixerà l’Image fins a l’endemà. Acontinuació i dins de la Basílica Cantà d'Albades a la Mare de Deu.

DIA 30 D’ABRIL (DISSABTE)

19'30 hores.- En la Real Basílica de Nostra Senyora la Mare de Deu dels Desamparats, SOLEMNE MISSA, per a honrar alnostre Sant Patró. En acabant s’entonarà la Salve a la Mare de Deu i seguidament s’iniciarà el trasllat de l’Image del Sant a la Parròquia de Sant Nicolau Bisbe, pel següent trayecte: Plaça de la Mare de Deu, Carrer del Convent de laPuritat, Plaça de Manises, carrers de Cavallers, Àlvares, plaça del Correu Vell, plaça de Sant Nicolau, a l’Iglésia, a onfarà la seua entrada triumfal, en dispar de traques i focs d’artifici, volteig de campanes i als acorts de l’Himne Nacional.Acte seguit, en la Banda de Música, passacarrers per la demarcació d’esta Associació.

DIA 1 DE MAIG (DUMENGE)

11'30 hores.- Concentració, en el punt a on s’alça l’Altar, de la comitiva per anar a l’Iglésia de Sant Nicolau Bisbe.

12'00 hores.- SOLEMNE MISSA, cantada en Llengua Valenciana, en el sermó a càrrec d’un destacat orador sagrat.Després de la missa, es cantaran els gojos del Sant, i es donarà a besar la relíquia del Sant.

Acte seguit, en torn a les
13'00 hores, s’iniciarà la SOLEMNE PROCESSÓ, per a portar l’Image del Sant a l’Altar delTOSSAL, la qual recorrerà el següent itinerari: Plaça de Sant Nicolau, Belem, Danses, Marsella, Plaça Correu Vell,Àlvares, Plaça Contes de Bunyol, Cavallers, Plaça del Tossal, Sant Miquel, Sant Donís, Beltran Bigorra, Pinzón, PintorZariñena, plaça Vicent Iborra, carrers Músic López Chavarri, Sant Miquel, Quart, Rei en Jaume, Moro Zeit, Carda,Bosseria al Tossal a on als acorts dels Himnes Regional i Nacional, s’entronisarà l’Image en lo seu Altar, seguidament, seprocedirà a disparar una “MASCLETÀ en la mateixa plaça del TOSSAL.

19'00 hores.- Pels chiquets del quadro artístic, representació continuada del milacre titulatEN EL PORTAL DE VALLDIGNA” original d’En Tomàs Martínez i Garcia.

21'30 hores.- En l’entaulat de l’Altar, concert de percussió i dolçaina.

22'30 hores.- Pel quadro artísticmajor”, representació del milacre titulatPEL SANT CRIST, POSÀ LA PAU ENTRE RUSSAFA I EL GRAU” original d’En Germà Roig i Florencio, en commemoració del VI Centenari de l’Arribada del Sant Crist al Grau de Valéncia.

DIA 2 DE MAIG (DILLUNS DE SANT VICENT)

11'30 hores.- En el punt a on s’alça l’Altar del TOSSAL, concentració de la comitiva que formarà part activa en la tradicional OFRENA DE FLORS al Sant i visita a la CASA NATALÍCIA DE SANT VICENT FERRER (pouet de Sant Vicent), que l’Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines, la JUNTA CENTRAL VICENTINA, i totes les ASSOCIACIONS VICENTINES i AUTORITATS, porten a efecte tots els anys.

17'00 hores.- Representació continuada del milacre abans nomenat, fins a les vint hores.

19'00 hores.- SOLEMNE PROCESSÓ GENERAL, que eixirà des de la Santa Iglésia Catedral, en el que participenl’Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines, la JUNTA CENTRAL VICENTINA, i totes les ASSOCIACIONS VICENTINES i AUTORITATS.

Al voltant de les
22'30 hores última representació del milacre, en acabant es procedirà a la tradicional baixada de l’Image del Sant, als acorts dels Himnes Regional i Nacional, en el dispar de focs d’artifici. Seguidament trasllat en vehícul especial de l’Image per a portar-la al domicili de la Clavariesa Major del 2012 Na Mila Bas i Enguix, pel següent itinerari: Plaça del Tossal, Quart, Gran Via Ferran el Catòlic, Gran Via Ramon i Cajal, Jesús, Mossén Fenollar, Conca.

DIA 4 DE MAIG (DIMECRES)

19'30 hores.- Missa resada, en l’Iglésia Parroquial de Sant Nicolau Bisbe, en sufragi de les ànimes de tots els socis difuntsde l’Associació del TOSSAL.

No hay comentarios:

Publicar un comentario